۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۴, شنبه

پروسه انتخابات اتحادیه حمایت ازژورنالیستان هرچند اعتراضات وتحریم های شدید را بدنبال داشت درهرات برگزار شد

انتخابات مرکز حمایت ازخبرنگاران ازسوی تعدادی ازرسانه های ملی ومحلی تحریم شد

پروسه انتخابات اتحادیه حمایت ازژورنالیستان هرچند اعتراضات وتحریم های شدید را بدنبال داشت درهرات برگزار شد

انتخابات ریاست اتحادیه ژورنالیستان درولایت هرات ازسوی تعدادی ازرسانه های ملی ومحلی تحریم شد

پروسه انتخابات اتحادیه حمایت ازژورنالیستان هرچند اعتراضات وتحریم های شدید را بدنبال داشت درهرات برگزار شد

انتخابات ریاست اتحادیه حمایت ازژورنالیستان روز پنچ شنبه تحت اعتراضات شدید تعدادی ازرسانه های ملی ومحلی درولایت هرات برگزار گردید

پروسه انتخابات اتحادیه حمایت ازژورنالیستان هرچند اعتراضات وتحریم های شدید را بدنبال داشت درهرات برگزار شد

این انتخابات هرچند که تحریم شد بازهم برگزار گردید اما متاسفانه تعداد زیادی ازرسانه های ملی ومحلی دراین انتخابات شرکت نداشتند