۱۳۸۹ آبان ۱۲, چهارشنبه

بخش دوم عکس های ازافتاح چهارمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران درهرات

بخش دوم عکس های ازحریق بیش ازیک ونیم تن مواد مخدر درولایت هرات

عکس ازکنفرانس مطبوعاتی معاون وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و والی ولایت هرات

عکس های ازبه آتش کشیده شدن یک ونیم تن مواد مخدر درولایت هرات

عکس ازهمایش بزرگ صحت که به ابتکار موسسه C H A درولایت هرات برگزار گردیده بود

افتتاح چهارمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران درولایت هرات

عکس های ازافتتاح چهارمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران درولایت هرات