۱۳۹۰ مهر ۲۰, چهارشنبه

آبدات تاریخی هرات از زمان گذشته وحال بخش دوم

عکس های ازگازرگاه شریف درزمان گذشته وحال وهمچنان مقبره گوهرشاد بیگم اززمان گذشته وحال مقایسه کنید

آثار باستانی هرات درگذشته وحال بخش اول

عکس های ازقلعه اختیار الدین اززمان گذشته وحال همچنان عکس های ازمناره های هرات درزمان گذشته وحال